Home –  zagrożenie
Tag Archives: zagrożenie

Analiza SWOT

money-1046962__340-1O analizie SWOT słyszał chyba każdy… Jak ważny jest to element każdego biznesplanu również nie trzeba nikomu tłumaczyć. Warto poznać go dokładniej, by przy tworzeniu następnego projektu przedsięwzięcia nie popełnić błędu  Tytułowa analiza jest jedną z podstawowych metod, która może być wykorzystywana zarówno, jako technika oceny pomysłu na etapie koncepcji, jak i jako analiza strategiczna. Zanim przedsiębiorca rozpocznie swoją działalność powinien sprawdzić swój pomysł tą metodą. Może być ona stosowana również na późniejszych etapach funkcjonowania firmy lub projektu np. w marketingu.   Na czym polega?  Stosują analizę określamy czynniki charakteryzujące firmę i odnosimy te informacje do przedsiębiorstw konkurencyjnych. Firmę określa się przez:  – strengths – mocne strony – czynniki wewnętrzne pozytywne. Są to walory, atuty firmy, które pozytywnie wyróżniają się w otoczeniu i wśród konkurencji. Może to być np. znana marka, uprzejma obsługa klienta, szeroki wachlarz usług.  – weaknesses – słabe strony firmy – wewnętrzne negatywne. Każda firma posiada aspekty ograniczające jej sprawność np. duże koszty produkcji, brak innowacyjności, duża rotacja pracowników. Są one konsekwencjami ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji.  – opportunities – szanse – zewnętrzne pozytywne. To zjawiska i tendencje w otoczeniu przedsiębiorstwa, które wykorzystane w odpowiedni sposób staną się impulsem do rozwoju lub osłabią zagrożenia. Może to być np. budowa nowej drogi, zmiana prawa.  – threats – zagrożenia – zewnętrzne negatywne. Są to wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy. Mogą to być np. zmiany w prawie, odpływ pracowników, gwałtowny wzrost konkurencji na rynku.  Jak zauważyliśmy otoczenie ma istotny wpływ na funkcjonowanie naszego biznesu. Warunkiem jego rzeczywistego rozwoju jest więc śledzenie otoczenia. Przy pomocy analizy SWAT powinieneś dokonać prostej klasyfikacji. Czynniki wpływające na Twoją firmę podziel na zewnętrzne lub wewnętrzne oraz na negatywne lub pozytywne. Ze skrzyżowania tych podziałów powstaną cztery kategorie:  – zewnętrzne pozytywne – szanse  – zewnętrzne negatywne – zagrożenia  – wewnętrzne pozytywne – mocne strony  – wewnętrzne negatywne – słabe strony    pozytywne negatywne  zewnętrzne SZANSE ZAGROŻENIA  wewnętrzne MOCNE STRONY SŁABE STRONY     By analiza SWOT była pełna musisz wypisać elementy przynależne do poszczególnych grup a następnie zastanów się jak osłabić lub wzmocnić siły ich oddziaływania. Zderzenie szans i zagrożeń ze stronami mocnymi i słabymi firmy pozwala na określenie jej pozycji strategicznej. W zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych wewnątrz lub w otoczeniu można wyróżnić cztery modelowe sytuacje strategiczne:    Mocne strony strenghts   Słabe strony weaknesses  Szanse opportunities Strategia maxi-maxi sytaucja SO Strategia mini-maxi sytuacja WO  Zagrożenia threats Strategia maxi-mini sytuacja ST Strategi mini-mini sytuacja WT    Na podstawie powyższej tabelki wyróżniamy cztery sytuacje:  – firma w sytuacji WT (słabe strony – zagrożenia) – firma jest pozbawiona szans rozwojowych. Brak jej istotnych mocnych stron, działa w nieprzychylnym otoczeniu, jej potencjał jest niewielki. Strategia mini-mini w wersji pesymistycznej oznacza likwidację przedsiębiorstwa, a w optymistycznej staranie o przetrwanie lub fuzję z inną firmą.  – firma w sytuacji ST (silne strony – zagrożenia) – problemem firmy są niekorzystne warunki zewnętrzne.

Potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa

sick-card-491712__340Przedsiębiorstwo może przeciwdziałać zagrożeniom wykorzystując swój duży potencjał wewnętrzny i używając swych silnych stron np. w warunkach malejącego popytu silna firma może wykupić jednego z konkurentów i przejąć jego odbiorców.  – firma w sytuacji WO (słaby strony – szanse) – firma jest wewnętrznie dość słaba ale działa w sprzyjającym otoczeniu. W swej strategii powinna skupić się na zmniejszaniu niedociągnięć wewnętrznych. Przykładem strategi mini – maxi może być dążenie firmy w słabej kondycji finansowej do aliansu z innymi przedsiębiorstwami, aby wykorzystać nowe rynki zbytu.  – firma w sytuacji SO (silne strony – szanse) – dotyczy to przedsiębiorstw silnych wewnętrznie i działających w sprzyjającym otoczeniu. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju np. nowoczesna firma z dużym potencjałem produkcyjnym może przy rozwijającym się rynku zarówno inwestować w nowe produkty, jak i zdobywać nowe segmenty rynku.  Z czym mamy problem?  Praktyka pokazuje, że większość firm boryka się z różnymi trudnościami, więc trudno osiągnąć im sytuację SO. Całkiem niezłą pozycją wyjściową jest WO lub ST. Dobre decyzje i odpowiedzialna strategia mogą pozwolić na zmianę niekoniecznie dobrego stanu obecnego w idealną sytuację w przyszłości. Najwięcej kłopotów sprawia firmom określenie swych słabych i mocnych stron. Podstawowym błędem jest także niewłaściwe określenie szans i zagrożeń. Przykładem dobrze określonej szansy lub zagrożenia może być aktualnie toczące się procedowanie nowelizacji prawa, które wkrótce zostanie przyjęte. Zauważ, że rozważać należy wyłącznie istniejące już sytuacje, które w przyszłości mogą mieć realny wpływ na strategię przedsiębiorstwa.